Category: DEFAULT

9 Comments

 1. Zulura
  1 П Р О Т О К О Л № 3/г. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в часа, комисията за провеждане на.
  Reply
 2. Kataxe
  Д О Г О В О Р Author: IVONS Last modified by: IVONS Created Date: 2/6/ AM Company: IvonsMetal Other titles: Д О Г О В О Р.
  Reply
 3. Tonris
  П Р О Т О К О Л № 1 от дейността на комисия, назначена със Заповед № / г. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура.
  Reply
 4. Voodoolkree
  Д О Г О В О Р. за доставка на учебници и учебни помагала. Рег. № ../ .
  Reply
 5. Gokree
  ГЕОРГИ ЯНУШЕВ. ДИРЕКТОР на ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ “АНГЕЛ УЗУНОВ“ ПРОТОКОЛ №1.
  Reply
 6. Shaktibei
  П Р О Т О К О Л № 4 от дейността на комисия, назначена със Заповед № / г. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян, заразглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура за.
  Reply
 7. Faejind
  SUD / ORGAN КОЈI VODI JAVNU EVIDENCIJU (naziv, sjediste, kontakt-podaci, ovlasteno sluzbeno lice): OPCINSКI SUD U Trebinje - Zemljisno - knjizni ured Rbr. PODACI О NEKRETNINAMA Trenutno stanje 1. NAZIV POLIТlCKE OPSТlNE / OPCINE Nevesinje Nevesinje Nevesinje 2. NAZIV KATASTARSKE OPSТlNE / OPCINE .
  Reply
 8. Arashikazahn
  на предаване, установено с протокол за доставка. Чл. 8. Възложителят има право: 1. Да изиска от Изпълнителя да достави познавателни книжки за четвърта подготвителна възрастова група учебниците, предмет на този договор.
  Reply
 9. Moogurisar
  Всички документи се поставят в голям непрозрачен плик заедно с cd/dvd/ диск, надписан по указания начин в т.6, поз.1 по-долу. 5. Начин и критерии .
  Reply